Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY

[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 - 31.07.2023. [#AKR2019]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
[Informacje o projekcie]
[Informacje o projekcie na stronie UJK]

Rok:   2019.   Wybierz rok:   2019   


Loga
Projekt "Uniwersytet Aktywnego Seniora" nr POWR.03.01.00-00-T097/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2019 - 31.10.2020. [#UAS2019]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
[Informacje o projekcie]
[Informacje o projekcie na stronie UJK]

Rok:   2019.   Wybierz rok:   2019   

Loga
Projekt "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09. 2022. [#NPR2018]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
[Informacje o projekcie]
[Informacje o projekcie na stronie UJK]

Rok:   2019.   Wybierz rok:   2019   2018Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych w wiodących, krajowych instytucjach pomocy społecznej, realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności; alkoholizmu; narkomanii, starości itp. (II edycja). Wymiar wizyty: 10 godzin (wyjazdy dwudniowe – 5 godzin na dzień) Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach 25-27 listopada 2019 w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3. [Formularz zgłoszeniowy]

Zapraszamy studentów II i III roku studiów I stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do wzięcia udziału w projekcie artystycznym, w ramach którego studenci IEM wspólnie z trenerami zaprojektują całość widowiska scenicznego (bajka-musica), a także będą uczestniczyć w praktycznej realizacji przedsięwzięcia poprzez wykonanie (taniec, śpiew, gra na instrumentach) przedstawienia muzycznego, we współpracy z instytucjami regionu.
Nabór zostanie przeprowadzony w dniu 31 października w godzinach 11:30-12:00 w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK, Kielce, ul. Mickiewicza 3, sala 32.

Serdecznie zapraszamy studentów/ki na certyfikowane szkolenia e-learningowe podnoszące kompetencje informatyczne właściwe grafice komputerowej (III nabór).
Rekrutacja odbywa się w dniach od 6 do 10 września. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 10 września do godz. 10:00 w budynku Instytutu Sztuk Pięknych UJK, Kielce, ul. Podklasztorna 117, pokój nr 2.
[Informacje o rekrutacji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych w wiodących, krajowych instytucjach pomocy społecznej, realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności; alkoholizmu; narkomanii, starości itp. (II nabór). Wymiar wizyty: 10 godzin (wyjazdy dwudniowe – 5 godzin na dzień) Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach 7 i 10 czerwca w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3. [Formularz zgłoszeniowy]

Zapraszamy studentów/ki na wizyty studyjne u pracodawców z branży ceramicznej i tekstylnej w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17, realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nabór dotyczy studentów następujących kierunków i lat: Wzornictwo: I stopień, III rok
Informacje na temat szkoleń: Wizyty studyjne dotyczą podniesienia kompetencji studentów w zakresie specyfiki pracy w branży tekstylnej i ceramicznej. Wizyty studyjne zostaną przeprowadzone dwukrotnie, po jednym razie u pracodawcy z branży ceramicznej oraz tekstylnej. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z procesami technicznymi i technologicznymi w zakładach produkcyjnych, zwłaszcza warunkami, zakresami obowiązków, formy działalności pracy projektanta w przemyśle. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu, kryteriów rekrutacji. Kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Kandydata do projektu. Dokumenty przyjmowane będą od 17.06.2019 r. do 24.06.2019 r. (do godziny 10:00) w sekretariacie Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.
Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 11, tel.: +48 41 349 66 56 [Kryteria rekrutacji] [Formularz zgłoszeniowy]

ZAPRASZAMY na szkolenia dla KADRY AKADEMICKIEJ:
[Informacje o szkoleniach]
[Formularz zgłoszeniowy]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych" (III nabór do projektu). Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach 10 do 12 kwietnia oraz od 15 do 16 kwietnia w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPiA - opis tematyki warsztatów]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie o znajomości języka angielskiego]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych w wiodących, krajowych instytucjach pomocy społecznej, realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii, starości itp. Wymiar wizyty: 10 godzin (wyjazdy dwudniowe - 5 godzin na dzień). Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach od 9 do 12 kwietnia w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Formularz zgłoszeniowy]

Serdecznie zapraszamy studentów/ki na certyfikowane szkolenia e-learningowe podnoszące kompetencje informatyczne właściwe grafice komputerowej.
Rekrutacja odbywa się w dniach od 8 do 12 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 12 kwietnia do godz. 10:00 w budynku Instytutu Sztuk Pięknych UJK, Kielce, ul. Podklasztorna 117, pokój nr 7.
[Formularz zgłoszeniowy]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych" (II nabór do projektu). Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach od 1 do 5 kwietnia w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPiA - opis tematyki warsztatów]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie o znajomości języka angielskiego]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach 21, 22 oraz od 25 do 28 marca w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPiA - opis tematyki warsztatów]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie o znajomości języka angielskiego]

Zapraszamy studentów II i III roku studiów I stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do wzięcia udziału w projekcie artystycznym, w ramach którego studenci IEM wspólnie z trenerami zaprojektują całość widowiska scenicznego (bajka-musica), a także będą uczestniczyć w praktycznej realizacji przedsięwzięcia poprzez wykonanie (taniec, śpiew, gra na instrumentach) przedstawienia muzycznego, we współpracy z instytucjami regionu.
Nabór zostanie przeprowadzony w dniach 22, 25 i 28 lutego w godzinach 12:00-13:00 w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK, Kielce, ul. Mickiewicza 3, sala 32.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ / WARSZTATÓW w ramach projektu w roku akad. 2018/2019
Warsztaty - Interpretacja tekstu literackiego z dykcją.
Miejsce: sala 2, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Instytut Edukacji Muzycznej).
Terminy: 21, 28 marca 2019; 4, 11, 25 kwietnia; 9, 16 (odwołane), 23 (odwołane - zajęcia zostaną odpracowane w pózniejszym terminie), 30 maja; 6 czerwca 2019 r. godz. 15:30-20:00, 17 czerwca 2019 r. godz. 13.30-17.30.
Warsztaty z zakresu reżyserii widowiska scenicznego.
Miejsce: ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Instytut Edukacji Muzycznej).
Terminy: 4 kwietnia godz. 12:00-15:00; 5 kwietnia godz. 10:00-13:00, 11 kwietnia godz. 12:00-15:00, 12 kwietnia godz. 10:00-13:00, 25 kwietnia 12:00-15:00, 26 kwietnia 10:00-13:00, 29 kwietnia godz. 11:00-12:30, 9 maja 12:00-15:00, 10 maja 10:00-13:00, 5 czerwca (środa) w godz. 10.00-11.30.
Warsztaty z zakresu ruchu scenicznego.
Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Instytut Edukacji Muzycznej).
Termin: 5 kwietnia godz. 13:00-14:30, 12 kwietnia godz. 13:00-14:30, 26 kwietnia godz. 13:00-14:30, 29 kwietnia godz. 12:30-14:00, 10 maja 13:00-14:30, 15 maja 10:00-13:00, 23 maja (czwartek) w godz. 12.00-15.00, 24 maja (piątek) w godz. 10.00-13.00, 30 maja (czwartek) w godz. 12.00-15.00, 4 czerwca (wtorek) w godz. 9.45-10.30, 11.00-12.45, 6 czerwca (czwartek) w godz. 12.00-15.00, 7 czerwca (piątek) w godz. 10.00-14.30, 11 czerwca w godz. 9.30-11.00, 13 czerwca w godz 12.00-15.00, 14 czerwca w godz. 10.00-14.30, 17 czerwca w godz. 9.45-13.30.
Warsztaty Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych
Miejsce: ul. Krakowska 11, Kielce.
Termin: 28 maja 13:15-17:30 (gr. I) s. 208, 31 maja 8:00-18:15 (gr. II) s. 209, 4 czerwca 13:15-17:30 (gr. I) s. 216, 7 czerwca 8:00-13:00 (gr. I) s. 209, 7 czerwca 8:00-13:00 (gr. II) s. 208, 7 czerwca 13:15-18:15 (gr. II) s. 209, 11 czerwca 13:15-17:30 (gr. I) s. 206, 14 czerwca 8:00-13:00 (gr. I) s. 209, 14 czerwca 10:30-13:00 (gr. II) s. 208, 14 czerwca 13:15-18:15 (gr. II) s. 209, 18 czerwca 15:00-18.15 gr. I, s. 316, 19 czerwca 8:00-13:00, gr. I, s. 209, 19 czerwca 8:00-13:00, gr. II, s. 316, 19 czerwca 13:15-15:45, gr. II, s. 209, 19 czerwca 13:15-15:45, gr. I, s. 316, 19 czerwca 15:45-18:15, gr. I, s.209, 19 czerwca 15:45-18:15, gr. II, s. 316, 24 czerwca 8:00-12:15, gr. II, s.316, 24 czerwca 12:30-17:30, gr. I, s. 316, 25 czerwca 8:00-12:15, gr. I, s. 316, 25 czerwca 12:30-16:45, gr. II, s. 316, 26 czerwca 8:00-12:15, gr. II, s.316, 26 czerwca 12:30-17:30, gr. I, s. 316.Loga
Projekt "Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów" nr POWR.03.01.00-00-S075/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 - 31.12.2019 [#WJS2018]
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rok:   2019.   Wybierz rok:   2019   2018


I nabór do projektu dla STUDENTÓW KIERUNKÓW:
FILOLOGIA POLSKA: II stopień II rok; I stopień II rok; I stopień III rok;
HISTORIA: II stopień II rok;
PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; I stopień II rok;II stopień I rok, II stopień II rok;
WZORNICTWO: I stopień III rok;
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH: II stopień II rok
NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 11.03.2019 r. do 22.03.2019 r. DO GODZINY 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym:
Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7080;
Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15; 25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06;
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 121 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80;
Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 7 tel.: +48 41 349 66 88.
[Informacja o rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]


II nabór do projektu dla STUDENTÓW KIERUNKÓW:
FILOLOGIA POLSKA: II stopień II rok; I stopień II rok; I stopień III rok;
HISTORIA: II stopień II rok;
PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; I stopień II rok;II stopień I rok, II stopień II rok;
WZORNICTWO: I stopień III rok;
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH: II stopień II rok
NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 25.03.2019 r. do 29.03.2019 r. DO GODZINY 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym:
Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7080;
Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15; 25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06;
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 121 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80;
Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 7 tel.: +48 41 349 66 88.
[Informacja o rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]

III nabór do projektu dla STUDENTÓW KIERUNKÓW:
FILOLOGIA POLSKA: II stopień II rok; I stopień II rok; I stopień III rok;
HISTORIA: II stopień II rok;
PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; I stopień II rok;II stopień I rok, II stopień II rok;
WZORNICTWO: I stopień III rok;
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH: II stopień II rok
NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 1 do 5 kwietnia 2019 r. DO GODZINY 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym:
Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7080;
Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15; 25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06;
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 121 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80;
Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 7 tel.: +48 41 349 66 88.
[Informacja o rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]
Logo
Project "Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities TESI" No. 592177-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN realized with participation of The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland. [#TESI]
Project co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union.

TESI project focuses on social integration of peoples with verbal communication disorders that are at risk of social isolation. It is dedicated to conceptualizing and development of social competence (SC) related to personal, social and professional development of people with verbal communication disorders through creation of adaptive, affordable and easy-to-use software solution that will enrich their personal expression opportunities.
For more information, see original TESI website: [http://tesi.dipseil.net/]
or fanpage: [https://www.facebook.com/TESI-2002947343363752/]Loga
Projekt "Nowa Era Kształcenia" nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#NEK2017]
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapraszamy pracowników Wydziałów Pedagogicznego i Artystycznego oraz Humanistycznego do osobistego składania zgłoszeń do projektu na formularzu zgłoszeniowym w pok. 1 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Dziekanat, mgr Marta Mistrzyk) oraz w pok. 22 (Wydział Humanistyczny, Biuro Dziekana, mgr Agnieszka Nowak). W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń w terminie rekrutacja będzie prowadzona do momentu wyłonienia wszystkich uczestników projektu (termin przedłużony).
[Informacje]
[Regulamin]
[Wyniki dotychczasowej rekrutacji]
Formularz zgłoszeniowy - pobierz [kolor .DOCX] [kolor .PDF] [czarno-biały .DOCX] [czarno-biały .PDF]
[Krótki opis szkoleń]

Rok:   2019.   Wybierz rok:   2019   2018

Inspiruj, porywaj, fascynuj -
grupa I - WH: 22, 23 styczeń, 13, 14, 20, 21, 23 luty 2019, godz. 9:00-13:30, sala 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
grupa II - WPiA: 30 (sala 17), 31 (sala 122) styczeń, 1 (sala 122), 6 (sala 17), 7 (sala 17), 8 (sala 17) luty 2019, godz. 8:00-12:30, sala 17 lub 122, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Coaching i mentoring w pracy pedagoga -
grupa I - WH: 31 styczeń, 1, 2 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
grupa II - WPiA: 3, 4, 5 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D:
18, 19 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala nr 107 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, , 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Academic Teaching Excellence -
grupa I - WH: 20, 21, 22, 23, 24 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala nr 122 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
grupa II - WPiA: 15, 16, 17, 18, 19 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala nr 122 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]Loga
Projekt "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" nr POWR.03.01.00-00-K171/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#PRK2017]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Rok:   2019.   Wybierz rok:   2019   2018

HARMONOGRAM SZKOLEŃ /WARSZTATÓW w ramach projektu "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" w roku akad. 2018/2019
Szkolenie certyfikowane - Kurs Animatora. Miejsce: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce.
Grupa I, termin: 7, 8, 9, 10 lutego 2019, godz. 9:00-17:30, sala 15 (gimnastyczna);
Grupa II, termin: 7, 8, 9, 10 lutego 2019, godz. 9:00-17:30, aula A CEART;
Grupa III, termin: 21, 22, 23, 24 lutego 2019, godz. 9:00-17:30, sala 15 (gimnastyczna);
Grupa IV, termin: 21, 22, 23, 24 lutego 2019, godz. 9:00-17:30, aula A CEART.
[Harmonogram szkoleń]
Warsztaty - Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa. Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Instytut Edukacji Muzycznej).
Grupa I, termin: 18 stycznia 2019 r. godz. 13:00-20:00;
Grupa II, termin: 25 stycznia 2019 r. godz. 13:00-20:00.
[Harmonogram szkoleń]
Szkolenie certyfikowane - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Miejsce: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce; 3, 10 stycznia - sala 15 (gimnastyczna); 4, 11 stycznia - godz. 9:00-11:30 aula A CEART, godz. 11:45-16:30 sala 15 (gimnastyczna).
Grupa I, termin: 3, 4 stycznia 2019 r. godz. 9:00-16:30;
Grupa II, termin: 10, 11 stycznia 2019 r. godz. 9:00-16:30.
[Harmonogram szkoleń]
Szkolenie certyfikowane - Diagnoza w terapii integracji sensorycznej.
Na zajęcia w sobotę i niedzielę proszę zabrać strój do ćwiczeń i stosowne obuwie.
Grupa I, termin: 22, 23, 24 marca 2019, godz. 9:00-18:00, przerwa 13:00-14:00.
Miejsce: 22 marca (piątek): Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, sala 215;
23, 24 marca: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty", ul. Konopnickiej 5, Kielce.
Grupa II, termin: 29, 30, 31 marca 2019, godz. 9:00-18:00, przerwa 13:00-14:00.
Miejsce: 29 marca (piątek): Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, sala 133;
30, 31 marca: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty", ul. Konopnickiej 5, Kielce.
[Harmonogram szkoleń]
Szkolenie certyfikowane - Integracja sensoryczna.
Grupa I, termin: 27, 28 kwietnia, 11, 12 maja 2019, godz. 8:30-17:30.
Miejsce: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty", ul. Konopnickiej 5, Kielce.
Grupa II, termin: 18,19 maja, 1, 2 czerwca 2019, godz. 8:30-17:30.
Miejsce: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty", ul. Konopnickiej 5, Kielce.
[Harmonogram szkoleń]

Szkolenie certyfikowane Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Grupa I - 27,28 czerwca 2019 r. godziny 9.00- 17.30 ( z przerwš)
Grupa II - 29, 30 czerwca 2019 r. godziny 9.00- 17.30 ( z przerwš)
Miejsce zajęć - sala 15 (sala gimnastyczna) WPiA ul. Krakowska 11 Kielce

Warsztaty - Prowadzenie folklorystycznych zespołów tanecznych
Grupa I - Termin, 17, 18, 19 czerwca 2019 r. w godzinach 9-17.30 (z przerwą)
Miejsce zajęć:  sala 15 (sala gimnastyczna) WPiA ul. Krakowska 11, Kielce
Grupa II - Termin - 17, 18, 19 czerwca 2019 r. w godzinach 9-17.30 (z przerwą)
Miejsce zajęć:  17, 18.06. - sala 14 ,ul. Podklasztorna 117 Kielce (Instytut Sztuk Pięknych) 19.06. - Mała sala gimnastyczna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Swiętokrzyska 21H, Kielce
Grupa III - Termin, 24, 25, 26 czerwca 2019 r. w godzinach 9-17.30 (z przerwą)
Miejsce zajęć:  sala 15 (sala gimnastyczna) WPiA ul. Krakowska 11, Kielce
Grupa IV - Termin, 24, 25, 26 czerwca 2019 r. w godzinach 9-17.30 (z przerwą)
Miejsce zajęć:  Mała sala gimnastyczna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Swiętokrzyska 21H, KielceLoga
Projekt "Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna" nr POWR.03.01.00-IP.08-00-NPK/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.02.2017 - 31.12. 2020. [#TZP2017]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.
[Informacje]