Studia podyplomowe:


STUDIA PODYPLOMOWE

Z ZAKRESU EDUKACJI MUZYCZNEJ

Rok akademicki 2012/2013/2014

 

 

Studia podyplomowe z zakresu edukacji muzycznej przeznaczone są dla czynnych nauczycieli, którzy chcą pogłębić wiedzę lub udoskonalić umiejętności oraz dla osób, które posiadają przygotowanie muzyczne i chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu „muzyka” w szkołach ogólnokształcących.

STRUKTURA STUDIÓW:

  1. Studia trwają 3 semestry – 1,5 roku i obejmują 450 godzin dydaktycznych.
  2. Zajęcia odbywają się w dwóch dniach (sobota, niedziela), a zjazdy organizowane są raz w miesiącu.
  3. Zajęcia realizowane są w grupie 20 osobowej i mniejszych grupach (10 osobowych).
  4. Limit przyjęć wynosi 20 osób.

KANDYDACI:

   Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków artystycznych i dla nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, w tym: nauczycieli nauczania przedszkolnego, zintegrowanego, nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych, nauczycieli plastyki, dla instruktorów muzycznych, doradców metodycznych i innych. Kandydaci muszą posiadać odpowiednie predyspozycje muzyczne.

  

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA:

1. Rozpoczęcie rejestracji         12 – 06 – 2012

2. Koniec rejestracji                  30 – 09 – 2012

3. Termin składania dokumentów  12- 10 – 2012

Strona internetowa Uniwersytetu: http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1.       Dokumenty w formie papierowej należy składać w Instytucie Edukacji Muzycznej ul. Mickiewicza  3, p. 33 do 12 października 2012 r. (termin rozpoczęcia zajęć 27 października 2012 r.), po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej Uniwersytetu: http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa

 

 2.       Dokumentacja powinna zawierać:

·        Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (druk na stronie Uczelni);

·        Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub uwierzytelniona kopia dyplomu;

·        Kserokopię dowodu osobistego;

·        Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;

·        Inne dodatkowe dokumenty: świadectwo potwierdzające przygotowanie muzyczne kandydata.

3.       Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na podstawie:

·        Konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych;

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje termin złożenia dokumentów.

 

       Program studiów obejmuje 3 moduły, które dotyczą:

01  MODUŁ NAUCZYCIELSKI - warsztatu zawodowego nauczyciela muzyki;

 02  MODUŁ PODSTAWOWY - praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności muzycznych do prowadzenia zespołów muzycznych;

      03 MODUŁA DYPLOMOWY – przygotowania pracy dyplomowej na temat związany z edukacją muzyczną, upowszechnianiem muzyki, prowadzeniem zespołów.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów pedagogicznych i uwzględniają projekty edukacyjne, scenariusze oraz nowe technologie informacyjne.

Kadrę stanowią pracownicy naukowi i artystyczni Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz innych szkół wyższych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

·                 Zajęcia odbywają się w Instytucie Edukacji Muzycznej i trwają 3 semestry;

·                 Studia są płatne, a koszt kształcenia za semestr wynosi 1 900,00 złotych (całość 5 700, 00 zł, płatna w 3 ratach);

·                 Podstawą ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych tokiem kształcenia oraz pozytywna ocena z pracy i egzaminu dyplomowego.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Sekretariat Instytutu Edukacji Muzycznej

ul. Mickiewicza 3 p. 33

25-353 Kielce

Tel. 41 349 68 50 fax  41 349 68 56

e-mail: wp-iem@ujk.kielce.pl    lub    wp-iem@ujk.edu.pl

wydziałowa strona: http://www.wpia.ujk.edu.pl

 

 

 

Kryteria przyjęć na Studia Podyplomowe

Instytut Edukacji Muzycznej

Rok akademicki 2012/2013/2014

 

Nazwa studiów

Cel kształcenia

Czas trwania, termin rozpoczęcia zajęć, odpłatność za semestr

Edukacja muzyczna dla absolwentów studiów wyższych kierunków artystycznych, dla nauczycieli, instruktorów muzycznych, doradców metodycznych i innych.

Dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum w przypadku posiadania lub nabycia kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole.

Czas trwania: 3 semestry.

Termin rozpoczęcia:

27 października 2012 roku.

Odpłatność: 1 900,00 zł

 

Kryteria przyjęć

 

 

Konkurs dyplomów;

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje termin złożenia dokumentów.